Lịch sử vấn đề

# Thời gian Nội dung vấn đề Tình trạng
1 12-12-2019 Otto Đã xử lý
2 12-12-2019 Otto Đã xử lý
3 12-12-2019 Otto Đã xử lý